mask

Maskar

Effekterna av parasitära maskar på allergier Forskning visar att parasitmaskar har förmågan att inaktivera vissa celler i immunsystemet, vilket leder till ett mindre aktivt immunsvar. Ofta är ett sådant svar nytta för både parasit och värd minskar immunsvar mot ofarliga allergener , tarmflora och den egna kroppen. En hypotes är att IgE, som är en typ av antikropp fungerar som skydd mot mask. Den som inte exponeras för maskar eller andra parasiter kommer att ha kvar höga mängder IgE i kroppen. Man tror då att IgE då istället angriper egna vävnader, ofarliga parasiter, pollen eller kvalster som i sin tur ger kroppen en överkänslighet. Man har också studerat betydelsen av T -hjälparceller i immunsvaret. T-hjälparceller känner igen antigener från antigenpresenterande celler (APC) och sedan frisätts cytokiner och aktiverar andra immunceller. Parasitära maskar påverkar vilka typer av T- hjälparceller aktiveras. Effekten av parasiter som t.ex. maskar är att undertrycka T-hjälparceller typ 1 ( Th1 ) samt inducera T-hjälparceller typ 2 ( Th2). Denna hypotes skulle förklara de regulatoriska effekter av parasitmaskar på autoimmuna sjukdomar som orsakas av Th1- celler. men maskar reglerar även Th2-orsakade sjukdomar som allergi och astma.